Research and Development

Time needed to introduce a new product has crucial meaning in terms of economy, the faster the product is made available on the market the faster it start generating income. Each company is focused on shortening this unprofitable time to minimum with maximum use of the potential of available resources. Experience, gathered over the years from machine construction, let us work parallelly, with many of our customers, to maximize the effectiveness of their product manufacturing process.

Thanks to beginning the participation in the project at very early stage, when minor changes are still available, the products has high value added. They are simpler in manufacture and assembly, which finally results in lower production cost. Additional benefit from such work schedule is finally reduced machine delivery time, due to getting acknowledged with the product and its specific production requirements prior to final production release. Range of services from research and development covers among others

 • Conceptual study of assembly and control process
 • Layout study with required machine and equipment range necessary to accomplish the task
 • Process flow study including requirements of available workspace and manpower
 • Study of necessary equipment for production according to proposed technological process
 • Preparation of initial 3D model showing conception of work of crucial machine systems
 • Vision equipment selection to specific application
 • Detail model of key machine mechanism showing how mechanism work
 • Design and creation of the functional prototypes of the mechanisms
 • Rapid prototyping

Research and Development

Time needed to introduce a new product has crucial meaning in terms of economy, the faster the product is made available on the market the faster it start generating income. Each company is focused on shortening this unprofitable time to minimum with maximum use of the potential of available resources. Experience, gathered over the years from machine construction, let us work parallelly, with many of our customers, to maximize the effectiveness of their product manufacturing process.

Thanks to beginning the participation in the project at very early stage, when minor changes are still available, the products has high value added. They are simpler in manufacture and assembly, which finally results in lower production cost. Additional benefit from such work schedule is finally reduced machine delivery time, due to getting acknowledged with the product and its specific production requirements prior to final production release. Range of services from research and development covers among others

 • Conceptual study of assembly and control process
 • Layout study with required machine and equipment range necessary to accomplish the task
 • Process flow study including requirements of available workspace and manpower
 • Study of necessary equipment for production according to proposed technological process
 • Preparation of initial 3D model showing conception of work of crucial machine systems
 • Vision equipment selection to specific application
 • Detail model of key machine mechanism showing how mechanism work
 • Design and creation of the functional prototypes of the mechanisms
 • Rapid prototyping

EU Projects

Projekty obecnie realizowane

Nazwa projektu: „Opracowanie i demonstracja modułowej linii technologicznej do montażu i testowania amortyzatorów samochodowych, umożliwiającej odbiorcom zwiększenie efektywności i elastyczności produkcji”

nr POIR.01.01.01-00-1029/17-00

⇒ Zapytania ofertowe dot. projektu »

⇒ Rozeznanie rynku dot. projektu »

Działanie: 1.1. Projekty B+R Przedsiębiorstw
Poddziałanie:1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 6 315 279,43 PLN
Kwota dofinansowania: 2 526 111,77 PLN

Celem Projektu jest opracowanie i demonstracja linii technologicznej do montażu i testowania amortyzatorów samochodowych.

Rezultat Projektu, dzięki opracowaniu w toku prac B+R koncepcji funkcjonowania wzajemnie komplementarnych modułów pozwalających na dowolne komponowanie linii i poszerzanie jej o dodatkowe funkcjonalności, stanowić będzie innowację produktową w skali świata. W opracowywanych modułach zastosowane zostaną nowatorskie rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne oraz opracowany zostanie dedykowany system umożliwiający pełną automatyzację linii technologicznej wraz z możliwością dowolnego przezbrajania instalacji.

Wdrożenie rezultatów Projektu nastąpi we własnej działalności Spółki, na terenie zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Tarnowie i będzie stanowiło bezpośrednią odpowiedź na szereg zdefiniowanych potrzeb rynkowych branży automotive, zwłaszcza w zakresie wykonywania instalacji o zwiększonej efektywności i elastyczności produkcji, wydłużonej żywotności pracy instalacji oraz zwiększenia szybkości realizacji zamówień związanych z dostawą amortyzatorów samochodowych.

Produkt zostanie skierowany do klientów z branży automotive zlokalizowanych na rynku międzynarodowym, funkcjonujących w ramach łańcuchów dostaw na poziomie OEM (producenci samochodów) oraz Tier 1 (dostawcy podzespołów). W celu weryfikacji rozwiązania, w toku realizowanych prac B+R zostanie przeprowadzona demonstracja zintegrowanej linii pilotażowej do montażu i testowania amortyzatorów samochodowych.

Nazwa projektu: „Nowatorski ciąg technologiczny do montażu i testowania amortyzatorów oraz sprężyn gazowych”

nr POIR.01.02.00-00-0056/18-00

⇒ Zapytania ofertowe dot. projektu »

⇒ Rozeznanie rynku dot. projektu »

Działanie: 1.2 Sektorowe programy B+R
Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 7 214 351,41 PLN
Kwota dofinansowania: 2 914 923,25 PLN

Celem Projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci nowatorskiego ciągu technologicznego do montażu i testowania amortyzatorów oraz sprężyn gazowych, do zastosowania u międzynarodowych producentów komponentów na poziomie Tier 1 w branży automotive.

Realizacja Projektu zakłada przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania nowatorskiego, zautomatyzowanego ciągu technologicznego do montażu i testowania amortyzatorów oraz sprężyn gazowych. Cechą o szczególnym znaczeniu jest uniwersalność urządzeń, które będą posiadać funkcjonalność związaną z jednoczesnym napełnianiem gazem oraz zamykaniem amortyzatorów i sprężyn gazowych zintegrowanych wraz z testerem charakterystyki siły tłumienia. Powyższa cecha wynikająca z automatyzacji oraz zwiększenia robotyzacji procesu w połączeniu z modułowością i systemową kompatybilnością urządzeń pozwoli na dowolne komponowanie ciągu technologicznego oraz rozbudowywanie go o pożądane funkcjonalności.

W ramach prac B+R zaplanowano m.in. opracowanie kluczowych modułów ciągu i przeprowadzenie prac związanych z automatyzacją i robotyzacją pracy ciągu technologicznego. Kluczowym zagadnieniem będzie opracowanie poszczególnych elementów ciągu i testera charakterystyki sił tłumienia oraz dalsza integracja powyższego urządzenia z opracowywanymi urządzeniami do napełniania gazem i zamykania amortyzatorów oraz sprężyn gazowych, w tym m.in. dedykowanego oprogramowania ułatwiającego proces integracji i konfiguracji urządzeń.

Rezultat Projektu poprzez prowadzone prace korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności i elastyczności procesów produkcyjnych w branży automotive.

Nazwa: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych dla branży automotive i maszynowej.

Zapytania ofertowe dot. projektu »

Firma ELPLC realizuje projekt nr POIR.02.01.00-00-0236/17 pn. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych dla branży automotive i maszynowej” w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, w którym będą prowadzone prace badawcze nad opracowaniem zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych dla branż automotive oraz maszynowej. W ramach projektu zostanie wybudowane centrum inżynieryjne automatyki przemysłowej o łącznej powierzchni 2 805,8 m² składającego się z Prototypowni oraz zaplecza socjalno-biurowego dla kadry B+R. Centrum zostanie wyposażone w niezbędną infrastrukturę, a także zakupione zostanie niezbędne wyposażenie i wartości niematerialne i prawne niezbędne do rozpoczęcia działalności badawczej. Utworzenie Centrum B+R umożliwi więc spółce zwiększenie skali intensywności prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz dywersyfikację oferty poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów, prototypów maszyn i instalacji wysokiej technologii.

Wartość całkowita projektu: 6 591 324,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 496 264,00 PLN